جرم یقه سفید

پيشگيري از بزهكاري و مديريت آن در پرتو قوانين و مقررات جاري ايران

جايگاه سازمان هاي دولتي مسوول بحران ها و تهديدهاي اجتماعي در ايران

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و تقابل ديدگاه ها در آن

جايگاه سالمندي در نظام حقوق مدني ايران

نوآوري هاي قانون «حمايت از كودكان و نوجوانان» و چالش هاي فراروي آن

پيشگيري از بزهكاري و مديريت آن در پرتو قوانين و مقررات جاري ايران

روسپیگری، قوانین، واقعیت ها

درآمدی بر برخی محدودیت های عملی جرم انگاری

بخش دوم «ترجمه» کودکان والد زندانی عوامل خطر جمع شونده و ترتیبات زندگی کودک

اقلیت های قومی بزهکاری و سیاست عمومی

ارزیابی میزان مداخله کیفری قانونگذار کیفری ایران در حوزه آسی

اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آن ها

سازمان تعزیرات حکومتی از قضازدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان

جایگاه سالمندی در نظام حقوق مدنی ایران

جایگاه سازمان های دولتی مسؤول بحران ها و تهدیدهای اجتماعی در ایران

تحولات سن کودکی در حقوق ایران

پيشگيري از بزهكاري و مديريت آن در پرتو قوانين و مقررات جاري ايران

روزنامه ابتکار امر به معروف قانونگذار کیفری

حقوق والدینی و حمایت کیفری از کودکان

حق بزه دیده بر امنیت و اطلاع رسانی در فرآیند کیفری نسخه نهایی مقاله

کیفر بدنی

کودکان والد زندانی

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاهها در آنها