رزومه علمی

مشخصات شخصی

نام خانوادگي : امیر حمزه زينالي  تاريخ تولد : 1357

سوابق تحصيلي دانشگاهي (به ترتيب تاريخ اخذ مدرك)
1: کارشناسی حقوق از دانشگاه بين‌المللی امام خميني (ره)، قزوين، ايران، تیرماه 1379
2: کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم ‌شناسي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران، شهریور ماه 1382. عنوان پایان نامه بررسي قوانين كيفري ايران از نظر جرم‌زايي دفاع با درجه عالي و نمره 19 از 20.
3: دکترای حقوق كيفري و جرم‌شناسي،گروه حقوق دانشکده علوم انسانی( اکنون دانشکده حقوق)دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ايران،خرداد ماه 1388. عنوان رساله جهاني شدن حقوق كيفري در قلمرو حمايت از كودكان در برابر بزه‌ديدگي و موانع و مقتضيات حقوق ايران، دفاع با درجه عالي نمره 19 از 20
4: گواهي دائم صلاحیت مدرسی حقوق كيفري و جرم‌شناسي، تربیت مدرس، تهران، ایران، 1388.
سوابق تدریس و سایر همکاری های علمی دانشگاهی
1- دانشگاه علم و فرهنگ تدریس دروس: بزهكار اطفال و نوجوانان و جرم‌شناسي،دوره کارشناسی حقوق، 1386-1384.
2- دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي :الف) حقوق كودك، ب) حقوق در مددكاري اجتماعي، پ)کلیات حقوق. ت) مصوبات سازمان ملل متحد در زمينه موادمخدر، ث) حقوق رفاه اجتماعي (دوره كارشناسي ارشد)،از سال 1384 تا کنون.
3- دانشگاه مفید قم: الف) تاریخ تحولات کیفری و تاریخ حقوق کیفری دوره کارشناسی ارشد ب) راهنمایی 8 پایان نامه و مشاوره دو پایان نامه از سال 1389 تا 1394.
4- دانشگاه تهران (پردیس قم) و پردیس بین الملل: الف) تاریخ تحولات حقوق کیفری، جامعه شناسی جنایی ، حقوق جزای اختصاصی و زبان تخصصی در دوره کارشناسی ارشد. ب) جرم شناسی و بزهکاری اطفال دوره کارشناسی پ) جامعه شناسی کیفری (دوره دکتری). ت) همکاری پژوهشی در قالب مشاوره و راهنمایی پایان نامه های ارشد و داوری رساله های دکترای 1389 تا 1394.
5- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز: همکاری پژوهشی و راهنمایی 5 پایان نامه کارشناسی ارشد: 1388 الی 1391
6- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات قزوین: تدریس دروس جامعه شناسی جنایی و جرم شناسی در دوره کارشناسی ارشد و همکاری پژوهشی در قالب راهنمایی چندین پایان نامهاز سال 1391 الی 1394

پایان نامه ها و رساله های راهنمایی، مشاوره و داوری شده یا تحت راهنمایی
الف: دانشگاه مفید
⦁ بومی سازی ضمانت اجراهای کیفری در ایران با تاکید بر مجازات های جامعه مدار،هیمن بهرامی، 1392 (راهنما)
⦁ حمایت کیفری از حق بر آموزش: سیروس جمشیدی 1392(راهنما)
⦁ بزه دیدگی کودکان در عصر جهانی شدن و راهکارهای پیشگیری از آن ،روژین عباسی،1392 )راهنما)
⦁ بررسی حقوقی و جرم شناختی اصل حاکمیت قضایی دولت، ستار آتش سخن. 1392)راهنما)
⦁ جهانی شدن جرم و تحولات سیاست کیفری ایران: بیتا ذوالفقاری،1392
⦁ حمایت افتراقی از کودکان در فرایند کیفری: مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی و حقوق کفری ایران، هدیه هدایت،1392(راهنما)
⦁ تعامل ارزش ها و نگرش های مردم با فرایند جرم انگاری و جرم زدایی در بستر مدل های سیاست جنایی، سید حمید رضا کربلایی، 1393(راهنما)
⦁ اصلاح و درمان مجرمین در پرتو معیارهای حقوق بشر: سارا موسوی، 1391( مشاور)

ب- دانشگاه تهران (پردیس قم) و پردیس بین الملل: 1390 الی 1393: قم- کیلومتر 10 جاده قدیم
⦁ مشاوره دو پایان نامه کارشناسی ارشد
⦁ داوری پنج پایان نامه کارشناسی ارشد
⦁ داوری پنج رساله دکترا

ج- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
⦁ نقش مددکاری اجتماعی در دادرسی کیفری اطفال،مونا اسکندری، 1390، ( راهنما)
⦁ آسیب شناسی قوانین خانواده در بستر یافته های جرم شناسی. منصوره محمدی، 1391 ( راهنما)
⦁ – تحولات اخیر بزهکاری در عصرجهانی شدن از دیدگاه جرم شناسی: نجمه گروهی.1391( راهنما)
4- مبانی جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای. نعمت بیابانی. 1391(راهنما)
5- تحولات حقوقی مفهوم جرم اقتصادی ، ابوالقاسم رضایی، 1391(راهنما)
د- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات قزوین
⦁ بررسی حقوق شهروندی زندانیان و انطباق آن با اسناد بین المللی، علی خاتونی1393( راهنما)
⦁ حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی با تاکید قانون مجازات اسلامی. 1392: امیر رضا دهقانی 1393( راهنما)
⦁ گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد،مرتضی محبی1393،(راهنما)
⦁ بررسی نهاد دفاع مشروع از منظر سیاست جنایی و جرم شناسی با تاکید بر قانون مجازات اسلامی. سید مهدی پرپینچی
⦁ بررسی معیارهای دادرسی عادلانه در دعاوی اصل 49 قانون اساسی. سید علی ابراهیمی، 1394
⦁ بررسی جرم شناختی قتل های زنجیره ای با تاکید بر حادثه پاکدشت. صفیه آرامی1394
⦁ بررسی قانون حمایت خانواده در بستر یافته های جرم شناختی. مهدیه زمردی. 1394
⦁ تحلیل جرم اسیدپاشی از منظر حقوق کیفری و جرم شناختی. سمیه عبدلالیان. 1394
⦁ پاسخ های سیاست کیفری ایران در قبال نقض معیارهای دادرسی عادلانه. نیلوفر تهرانیها1395
⦁ تحلیل حقوقی و جرم شناختی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر. سرور کریمی 1395
⦁ تحلیل قانون مبارزه با قاچاق انسان از منظر جرم شناسی و حقوقی
⦁ حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی کودکان
⦁ پاسخ های سیاست چنایی ایران در جرایم سمعی و بصری
⦁ تحلیل ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری از منظر حقوقی و جرم شناختی
⦁ جایگاه و نقش اشخاص غیر قضایی در فرایند کیفری با تاکید بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
⦁ جلوه های عدالت ترمیمی در فرایند پلیسی با تاکید بر قانون آئین دادرسی کیفری 1392
⦁ راهبردهای پسروی و پیشروی حقوق کیفری در قلمرو حقوق خانواده
⦁ شنود غیر مجاز در فضای سایبری و سنتی بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392
⦁ جایگاه اقلیت ها از منظر حقوق کیفری و جرم شناسی
⦁ سازوکارهای اعمال حق دادخواهی اشخاص آسیب پذیر در دعاوی کیفری

رتبه های علمي
⦁ رتبه اول فارغ التحصیلان رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. 1382.
⦁ رتبه اول آزمون کتبی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس و شهید بهشتی. 1382.
⦁ دانشجوی ممتاز دانشگاه تربیت مدرس به استناد آیین نامه تسهیلات آموزشی و پزوهشی دانشجویان ممتاز مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزازت علوم تحقیقات و فناوری. 1387-1384. استعداد درخشان.
⦁ عضو بنياد ملي نخبگان كشور. 1386 تا کنون. به استناد بند 4-4 آینن نامه نخبگان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور.

تهيه مواد آموزشي
⦁ طراحي رشته حقوق كيفري اطفال براي دانشگاه علوم قضايي. 1386-1385. معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه.
⦁ طراحي رشته حقوق كيفري بين‌الملل براي معاونت فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 1387. دانشگاه تربيت مدرس بامشارکت دکتر محمد جعفر حبیب زاده و دکتر محمود صادقی.

سوابق اشتغال
⦁ مرکز مطالعات توسعه قضایی قوه قضائيه، دبیر کمیته حمایت از بزه دیدگان، تهران: 1386-1383.
⦁ مرکز مطالعات توسعه قضایی قوه قضائيه. دبير كميسيون سياست جنايي. تهران: 1388-1385.
⦁ مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. عضو تمام وقت و عضو کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه. تهران: 1384 تا 1390
⦁ عضو کانون وکلای دادگستری مرکز. تهران: 1384 تا کنون.
طرح هاي پژوهشي
⦁ بررسی وضعیت حقوقی جوانان در ایران. سازمان ملی جوانان: 1381-1380. امیرحمزه زینالی،امیرحسن نیازپور،مریم عباچی،حسن عالی پور. (همکار طرح)
⦁ بررسی قوانین ومقررات جرم‌زا در ایران. مرکز تحقیقات قوه قضاییه. 1381-1381. امیرحمزه زینالی،دکتر مهردادرایجیان اصلی. (همکار طرح)
⦁ بررسی وضعیت کودک آزاری در ایران (مسوول تدوین بخش وضعیت حقوقی) یونیسف. 1383-1381. امیرحمزه زینالی،سعید مدنی. (همکار و مجری بخش حقوقی طرح)
⦁ مطالعه‌ای پیرامون امکان جرم‌زدایی از عناوین مجرمانه در حوزه فرهنگ. مرکز مطالعات توسعه قضایی ،قوه قضاییه. 1384-1382. (مجري طرح)
⦁ بررسی عوامل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی وجرم شناختی و قوع حادثه پاکدشت. معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی. 1383-1383. (مجري طرح)
⦁ جرم انگاری در حوزه فرهنگ وچالشهای فراروی آن. دفترحقوقی مرکز پژوهشهای مجلس. 1384-1382. (مجري طرح)
⦁ طرح ملي حمایت از بزه‌دیدگان وافراد درمعرض بزه‌دیدگی. مرکز مطالعات توسعه قضایی،قوه قضاییه. 1386-1383. امیرحمزه زینالی (مجري طرح)
⦁ درآمدی بر حقوق رفاه اجتماعی. معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی گروه پژوهشي رفاه اجتماعي. 1385-1384. (مجري طرح).
9- نگارش وتدوین لایحه حمایت ازکودکان ونوجوانان وگزارش توجیهی آن. یونیسف و معاونت حقوقي توسعه قضايي. 1388-1384. (مجري طرح)
10- مسول تدوین و نگارش لایحه جبران دولتی جبران خسارت از بزه دیدگان( حمایت از بزه دیدگان) به همراه مستندات و گزارش توجیهی آن. مرکز مطالعات توسعه قضایی. 1385-1383. (مجری طرح)
11- مشارکت در تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری و مسول تدوین مواد حمایت از بزه دیدگان. معاونت حقوقی وتوسعه قضایی. 1387-1384. (مجری طرح)
12- شناسایی مشکلات بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری ایران. مرکز مطالعات توسعه قضایی. 1386-1384. (مجری طرح).
13- بررسی ابعاد و چالش های حقوقی قاچاق (انسان، میراث فرهنگی و کالاهای فرهنگی) در ایران دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. 1385- 1385. (ناظر طرح).
14- تدوین مقررات مربوط به”شهادت شهود و جلب واحضار متهم” به همراه گزارش توجیهی آنها. موسسه مطالعات وپژوهش های حقوقی شهر دانش. 1385-1385. (مجری طرح).
15- تدوین پیش نویس مقررات مربوط به”قرارهای تامین کیفری جهت تضمین حضور متهم نزد مراجع قضایی” به همراه گزارش توجیهی آن. موسسه مطالعات وپژوهش های حقوقی شهر دانش. 1386-1386. (مجری طرح).
16- گزارش كارشناسي دربارة طرح اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات). دفتر بررسي‌هاي حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي. 1383-1383. (مجري طرح).
17- بررسي ابعاد حقوقي و جرم‌شناختي حمايت از اطفال در معرض خطر در ايران. بنياد نخبگان ستاد كل نيروهاي مسلح. 1387-1386. (مجری طرح).
18- طرح كلان اصلاح قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده (شامل 25 طرح جزئی). مركز مطالعات توسعه قضايي. 1386-1385. (مجري طرح).
19- حمايت از بزه‌ديده در حقوق كيفري ماهوي. مركز مطالعات توسعه قضايي. 1386-1386. (مجری طرح).
20- جمع ‌آوري و ترجمه مجموعه اسناد بين‌المللي راجع به حمايت از بزه‌ديدگان. كميسيون سياست‌جنايي مركز مطالعات توسعه قضايي. 1387-1384. مجری طرح.
22- ترجمه و تأليف كتاب رويكرد تطبيقي به حقوق بزه‌ديدگان. كميسيون سياست جنايي، مركز مطالعات توسعه قضايي. 1387-1384. مجری طرح.
23- بررسي موقعيت بزه‌ديده در آئين دادرسي كيفري ايران. مركز مطالعات توسعه قضايي، ناظر طرح.
24- جبران دولتي خسارت از بزه‌ديدگان (به دنبال ارائه مدلي بومي براي ايران). مركز مطالعات توسعه قضايي. 1385-1383. مجری طرح.
25- اظهار نظر کارشناسی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و الجزایر. مرکز پژوهش های مجلس. 1383-1383. مجری طرح.
26- مفاسد اقتصادی در بخش فرهنگ:2.قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و چالش های حقوقی آن. مرکز پژوهش های مجلس. 1383-1383. مجری طرح.
27- مفاسد اقتصادی در بخش فرهنگ:2.قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و چالش های حقوقی آن. مرکز پژوهش های مجلس. 1386-1386. ناظر طرح.
28- نهاد ملی حمایت از کودک،موسسه رحمان و مهرآفرین،1394، ناظر طرح
29-وضعیت کودکان در ایران،موسسه فناوران اثر،1385
عضويت در مراكز تحقيقاتي
⦁ 15 سال عضو گروه پژوهشي رفاه اجتماعي، پژوهشكده علوم بهزيستي و توان بخشي. پژوهشي- اجرايي.
⦁ مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي قوه‌قضاييه: 5/7 سال:عضو كميته جرم‌زدايی،عضو كميته حمايت از بزه‌ديدگان و دبير كميسيون سياست جنايي.
نوآوري و ابتكار
⦁ نگارش لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان ،قوه قضائيه و یونیسف. 1387 این لایحه در سال 1399 با عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
⦁ نگارش لايحه حمايت از بزه‌ديدگان ،قوه قضاییه. مجری طرح
⦁ نگارش مواد راجع به حمايت از بزه‌ديدگان لایحه آئین دادرسی کیفری. قوه قضاییه.1388-1385 این لایحه در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
⦁ تدوین پیش نویس اولیه لایحه قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات). 1388-1385. قوه قضاییه.
عضویت در انجمن های علمی
⦁ عضو انجمن ایرانی حقوق جزا از سال 1383 تاکنون
⦁ عضو انجمن ایرانی جرم شناسی از سال 138تاکنون
⦁ عضو انجمن اخلاق در علم و فناوری از سال 1391تاکنون
⦁ عضو انجمن مددکاران اجتماعی ایران از سال 1394تاکنون

شركت در مجامع علمي و بين المللي
1- همايش بين‌المللي زن و حقوق كيفري، دانشگاه شهيد بهشتي فعالیت ها: ارائه مقاله و چاپ آن در مجموعه مقالات همايش دبيركارگروه بزه‌ديدگي زنان و عضو هیئت موسس و برگزارکننده 1382
2- سمينار تازه‌هاي علوم جنايي) 1381 تا کنون)، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، فعالیت ها: موسس و پیشنهاد دهنده این سمینار،ارائه سخنراني به صورت شفاهي در دو نوبت،چاپ چکیده سخنرانی در کتاب تازه های علوم جنایی و همكاري در اجرا و برگزاری و عضو کمیته علمی از سال 1381 تا سال 1390
3- همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (مركز همايشهاي برج ميلاد). فعالیت ها:ارائه سخنراني به صورت شفاهي ( تحت عنوان: بررسي مدل‌هاي مديريت پيشگيري از جرم: به‌دنبال تريسم نقشه مديريت پيشگيرانه از جرم در ايران و ارائه مدلي مناسب )، دبير كارگروه رويكرد چند نهادي به پيشگيري از جرم ، عضو كميته علمي همايش ، ارائه مقاله در مجموعه مقاله‌ها و عضو هیئت پیشنهاد دهنده و راه اندازی.1386 الی 1387
4- همايش ملي علمی-کاربردی پيشگيري از جرم، قوه قضائیه مشهد مقدس.فعالیت ها:ارائه سخنراني به صورت شفاهي تحت عنوان”نقش د ادستان در پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در ایران” و ارائه مقاله در مجموعه مقاله‌ ها و مشارکت در کارگروهها.1388
6- همايش ملي عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی ،دانشکده علوم قضایی – ارائه سخنراني به صورت شفاهي تحت عنوان”بررسی جایگاه مددکاری اجتماعی در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان”.1389
7- همايش ملی آسیب های اجتماعی ایران،انجمن جامعه شناسی ایران. تهران.فعالیت ها: عضو کمیته پیشنهاد دهنده2 و موسس، عضو کمیته علمی،داوری مقاله و عضو شورای ناظر بر چاپ مقاله ها. 1390 .
8- همایش «نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه کودکان». ،مرکز مطالعات حقوق بشردانشگاه مفید با مشاركت معاونت حقوقي قوه قضاییه، مرجع ملی حقوق کودک(وزارت دادگستری) و یونیسف ایران. فعالیت ها: ارائه مقاله با عنوان تنبیه بدنی کودکان: جلوه ای از چالش نسبیت‌گرایی فرهنگی وجهانشمولی حقوق بشر کودکان. چاپ شده در مجموعه مقالات همایش. مهرماه 1390.
9- گارکاه تدوین برنامه عملیاتی یونیسف با دولت ایران، یونیسف.تهران، فعالیت ها: شرکت کننده و سخنران و مشاور یونیسف در تدوین برنامه ملی کاهش و کنترل خشونت علیه کودکان. 1383 خرداد ماه
10- گارکاه دادرسی ویژه نوجوانان. معاونت حقوقی قوه قضائیه و یونیسف. ارومیه. فعالیت ها:ارائه مقاله تحت عنوان: به دنبال دادرسی ویژه کودکان بزه دیده. خرداد ماه 1384.
11- همايش برسی ابعاد خشونت در خانواده. سازمان دفاع از قربانیان خشونت. تهران، فعالیت ها:ارائه مقاله تحت عنوان: چالش های مداخله کیفری در حوزه خانواده. بهار 1385.
12- گارکاه آموزشی آشنایی با مفاهیم قاچاق انسان سازمان دفاع از قربانیان خشونت. تهران،فعالیت ها: ارائه مقاله تحت عنوان: تحولات مبارزه با قاچاق انسان و خرید و فروش انسان در حقوق کیفری ایران. . تابستان 1386.
13- سمینار نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم ،پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ. فعالیت ها:ارائه مقاله تحت عنوان: محدوده مداخله قانونگذادی کیفری ایران در حوزه فرهنگ2- چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات سمینار. خرداد ماه 1390.
14- دومین سمینار بررسی آسیب های کودکان کار و خیابان ،موسسه نیکوکاری مهرآفرین. تهران، فعالیت ها: عضو کمیته علمی ،ارائه مقاله تحت عنوان نقش مددکاری اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده در فرایند کیفری، داوری مقاله های ارائه شده، 29 و 30 بهمن ماه 1390.
15- همایش «نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه کودکان»،پژوهشکده حقوق خانوداده دانشگاه شهید بهشتی. با مشارکت مرجع ملی حقوق کودک. (وزارت دادگسنری) و یونیسف ایران. تهران،فعالیتها: ارائه مقاله با عنوان: موانع و مقتضیات فقهی و حقوقی فراروی حقوق ایران در زمینه اجرای حق بر شکایت کودکان قربانی آزار جنسی در نشست اصلی همایش1393.
16- همایش پزشکی فرهنگی و اجتماعی ،انجمن روان پزشکی ایران. مشارکت در همایش و ارائه سخنرانی با عنوان: خشونت علیه کودکان در خانواده، و هیئت رئیسه پانل و عضو کمیته علمی همایش.1393
17- همایش «جرائم علیه حقوق اساسی ملت»، پژوهشکده حقوق عمومی پژوشگاه قوه قضاییه، تهران، فعالیت ها: ارائه مقاله با عنوان: تحلیل ارکان ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و دلایل بی توجهی به آن در دادگستری چاپ شده در مجموعه مقالات همایش.1392.
18-همایش کودکی در ایران، موسسه رحمان، تهران، فعالیت ها: عضو کمیته موسس و پیشنهاد دهنده همایش،عضو کمیته علمی و داوری مقاله ها، ارائه مقاله تحت عنوان تحولات سن کودکی در ایران در روز همایش، اصل مقاله زیر چاپ در مجموعه مقاله های همایش
19- سمینار رفاه اجتماعی و رسانه، مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ای روزنامه همشهری،ارائه مقاله رسانه‌هاي گروهي و حقوق بزه‌ديدگان، 1387
20-جایگاه اقلیت ها در جرم شناسی( مشترک با فریده رابهیان) همایش بین المللی حقوق و علوم سیاسی و معارف اسلامی، 1396
⦁ جایگاه اقلیت ها در حقوق کیفری( مشترک با فریده رابهیان) همایش بین المللی حقوق و علوم سیاسی و معارف اسلامی، 1396
⦁ حمایت ماده 7 قانون ائین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حقوق شهروندی در فرایند دادرسی عادلانه( مشترک با زینب چیت ساز) دومین همایش بینالمللی حقوق، علوم سیاسی و معارف اسلامی 1397
23-6th Conference of European Society of Criminology, An Introduction to some practical Limitation of Criminalization,TUBINGEN,GERMANY,Agust2006
مقالات چاپ شده در نشريات معتبر(علمي – پژوهشي يا علمي- ترويجي) داخلي به زبان فارسي
الف: مقاله های علمی – پژوهشی
⦁ روسپیگری: قوانین و واقعیت ها. علمی و پژوهشی. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشي،5. پاییز 1381.
⦁ پیشگیری از بزهکازی و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران. علمی پژوهشی. فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 6. زمستان 1381.
⦁ نوآوری های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و چالش های فراروی آن. علمی پژوهشی. فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی،دانشگاه عتوم بهزیستی و توان بخشی. 7. بهار 1382.
⦁ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و تقابل دیدگاهها در آن. علمی پژوهشی. فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علو م بهزیستي و توان بخشی. 9. پاییز 1383.
⦁ اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آنها،فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی. علمی پژوهشی. دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی. 13. پاییز 1383.
⦁ جایگاه سازمان های دولتی مسول مهار بحران های اجتماعی در ایران. علمی پژوهشی. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی. 16. تابستان 1384.
⦁ درآمدی بر برخی محدوديت‌های عملی جرم انگاری. علمی پژوهشی. مجله علمی-پژوهشی نامه مفید. 49. شهریور. 1384.
⦁ دگرگونی راهبردهای حقوق كيفري در مسأله تعدد زوجات. علمی ترویجی. دوفصلنامه تخصصي فقه و حقوق خانواده نداي صادق، سال سيزدهم. 49. پاييز و زمستان 1387.
⦁ جایگاه سالمندی در نظام حقوقی ایران. علمی پژوهشی. فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستي و توان بخشی. 26. زمستان 1386.
⦁ توريسم جنسي كودكان: از منع جهاني تا پاسخ‌هاي كيفري داخلي. علمی پژوهشی. مجله علمي – پژوهشي تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. 50. پائیز و زمستان. 1388.
⦁ ارزيابي ميزان مداخله قانون‌گذاري كيفري در قلمرو آسيب‌هاي اجتماعي. علمی پژوهشی. فصلنامه علمي علمي ـ پژوهشي و رفاه اجتماعي. 34. پاییز 1388.
⦁ کیفر بدنی (ترجمه). علمی پژوهشی. مجله حقوقی دادگستری. 43. تابستان 1382.
⦁ سازمان تعزیرات حکومتی: از قضازدایی تا کیفرزدایی. علمی پژوهشی. مجله حقوقی دادگستری. 48و49. پاييز و زمستان. 1383.
⦁ سرمايه اجتماعي مهمترين بستر اعمال كيفرهاي جامعه‌مدار ايران. علمی پژوهشی. مجله حقوقی دادگستری. 64. پاییز 1387.
⦁ جرم يقه سفيد ،نه مجرم یقه سفید. علمی پژوهشی. مجله حقوقي و قضايي دادگستري،. 61 تابستان 1386.
⦁ جهانی شدن اصل حمایت ویژه از کودکان. علمی پژوهشی. فصلنامه علمي علمي ـ پژوهشي و رفاه اجتماعي. 35. زمستان 1388.
⦁ حق بزه دیده بر امنیت و اطلاع رسانی. علمی پژوهشی. مجله علمي – پژوهشي تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. 50. 1390.
⦁ رویکرد تطبیقی به نقش بزهدیده در فرایند کیفری. علمی پژوهشی. مجله آموزه های کیفری. دانشگاه علوم اسلامی رضوی. 5. 1392.
⦁ سازوکارهای حقوق کیفری ایران در زمینه اعمال حق دادخواهی کودکان بزه دیده( حق بر شکایت کودکان)مجله علمی پژوهشی، پژوهش حقوق کیفری و جرم شناسی. پژوهشکده حقوق. .3 1394.
⦁ قانون گذاری جنایی در پرتو نظریۀ مصالح (مهندسی اجتماعی): با تأکید بر نهاد تعویق صدور حکم، مجلس و راهبرد، سال بیست و پنجم بهار 1397 شماره 93
⦁ تحولات سن کودکی در حقوق ایران،فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات،دوره 13، شماره 46بهار 1396
ب: علمی- ترویجی
⦁ حمايت كيفري از خانواده در قانون مجازات اسلامی. دوفصلنامه تخصصي فقه و حقوق خانواده. 50. بهار و تابستان 1388.
⦁ كودكان والد زنداني، فصلنامه مطالعات پيشگيري. ترجمه. علمی ترویجی. مجله پیشگیری از جرم دفتر تحقيقات كاربردي پليس پيشگيري ناجا. 6 تابستان 1387.
⦁ بزهكاري، اقليت‌هاي قومي، سياست‌عمومي. ترجمه. فصلنامه پيشگيري از جرم، دفتر تحقيقات كاربردي پليس پيشگيري ناجا. 9. زمستان 1387.
⦁ حقوق والدینی و حمایت کیفری از کودکان در برابر بزه دیدگی.. دوفصلنامه تخصصي فقه و حقوق خانواده. 51. 1389.
⦁ دگرگونی راهیردهای حقوق کیفری در قلمرو تعدد زوجات، دوفصلنامه تخصصي فقه و حقوق خانواده. 49. 1387.
ج:سایر مقاله ها
25- بررسی ماده630 قانون مجازات اسلامی از منظر سیاست جنایی و جرم شناسی.. مجموعه مقالات همایش بین المللی زن و حقوق کیفری. آذر 1384.
26- حمايت كيفري از كودكان در برابر هرزه نگاری. تحقیقاتی. مجموعه مقالات حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات، نكوداشت مرحوم محمدحسين دزياني. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. تابستتان 1388.
27- قانون مجازات اسلامي در چالش با اصل حاكميت قضايي دولت. تحقیقاتی. مجله علوم جنايي، مؤسسه جرم‌شناسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران. 3. بهار و تابستان. 1387.
28- مدیریت پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی در حقوق ایران از رویکرد بخشی تا رهیافتهای فرا بخشی. تحقیقاتی. فصلنامه تامین اجتماعی. 2 و 3. 1384.
29- نقش مددکاری اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده در فرایند کیفری. تحقیقاتی. کتاب مقالات دومین سمینار بررسی آسیب های کودکان کار و خیابان. موسه نیکوکاری مهرآفرین. 1390.
30- تنبیه بدنی کودکان: جلوه ای از چالش نسبیت‌گرایی فرهنگی وجهانشمولی حقوق بشر کودکان. تحقیقاتی. مجموعه مقالات همایش «نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه کودکان». زیر چاپ. دانشگاه مفید قم. 1391.
31- فرایندها و سازوکارهای ادغام و انعکاس اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق کیفری. تحقیقاتی. مجموعه مقالات دایره المعارف علوم جنایی. نشر میزان. 1391.
32- ارزيابي مباني نظري مداخله كيفري قانون‌گذار ايراني در حوزه فرهنگ و چالش‌هاي فراروي آن. تحقیقاتی. مجموعه مقالات تازه‌هاي علوم جنايي. نشر میزان. اسفند 1387.
33-تاملی بر بومی سازی نظریه های جرم شناسی در ایران، فصلنامه تحول علوم انسانی،شماره 5، 1392
34- رویکرد جرم شناختی به نهاد آزادی مشروط،مجموعه مقالات صد مقاله صد وکیل، کانون وکلای دادگستری مرکز، 1393
35-مهمترین چالش های فراروی اصل منع تبعیض ضد کودکان،فصلنامه استیناف، شماره دوم، ÷393
36-بررسی تنبیه بدنی کودکان در مدارس از منظر حقوقی،فصلنامه استیناف،شماره 6و7 ، 1394
37-رسانه های همگانی و رعایت حقوق بزه دیدگان،مجله عدلیه،شماره سوم،1393
38-جرم شناسی نهاد دفاع مشروع: از آسیب شناسی توسعه قلمرو اجرایی تا امکان جرم زایی سیاست کیفری ایران، چاپ شده در حقوق کیفری پویا( مجموعه مقاله ها در پاسداشت استاد دکتر محمدعلی اردبیلی) به کوشش دکتر نسرین مهرا، نشر بنیاد حقوقی میزان،تابستان 1401 صص879 الی 908
داورمجله ها
1-داور مجله علمی پژوهش رفاه اجتماعی
2-داور مجله علمی و پژوهشی نامه مفید
3-داور مجله علمی و پژوهشی راهبرد حقوق زنان
4-داور مجله پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان
كتاب ها
⦁ ابعاد حقوقي و جرم‌شناختي حمايت از كودكان و نوجوانان در معرض خطر. تالیف. کمک درسی. روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران 1388.
⦁ آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران(مشترک). تالیف. نشر میزان. 1390.
⦁ بازدارندگی نوین: جرم و سیاست جنایی در عصر جهانی شدن. تالیف. کمک درسی. انتشارات خرسندي 1394. ( ترجمه و تحقیق مشترک)
⦁ جرم انگاری در حوزه فرهنگ. تالیف.. انتشارات مجد. 1394.
⦁ جهانی شدن حقوق کیفری، تالیف، انتشارات میزان، 1394
⦁ -مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم رویکرد چند نهادی به پیشگیری از وقوع جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا. 1388.( مشارکت و همکاری)
⦁ عدالت بدون دادگاه تحلیل حقوقی و جرم شناختی اصل حاکمیت قضایی دولت،انتشارات خرسندی. 1394.( مشترک)
⦁ جامعه شناسی مجازات،انتشارات خرسندی. 1394. ( مشترک)
⦁ دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم، نشر میزان، 1393، ترجمه( مشترک)
⦁ تازه های علوم جنایی، نشر میزان، 1391( مشارکت) زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
⦁ دایرت المعارف علوم جنایی، نشر میزان، 1393( مشارکت) زیر نظر دکتر علی حسن نجفی ابرند آبادی
⦁ حقوق کیفری پویا( مجموعه مقاله ها در پاسداشت استاد دکتر محمدعلی اردبیلی) به کوشش دکتر نسرین مهرا، نشر بنیاد حقوقی میزان،تابستان 1401 ( مشترک)

كسب جوايز آموزشي (دانشگاهي ، كشوري ، بين المللي)
1- برنده جايزه ويژه دانشجويان استعدادهاي درخشان. علمي. دانشگاه تربيت مدرس. استعداد درخشان
2- برنده جايزه پژوهشي بنياد ملي نخبگان كشور. پژوهشي. بنياد ملي نخبگان كشور. عضو بنياد

تسلط به زبان ها
انگليسي(خوب) عربی( خوب) ترکی استانبولی و آذربایجانی( بسیار خوب)
نشانی پست الکترونیک: amirhamzeh.zeinali@Gmail.com